FAQ

Pytania i odpowiedzi
W takim przypadku prosimy przesłać dane szkoły (pełna nazwa szkoły, miasto, numer telefonu, email, województwo oraz typ szkoły) na adres koordynatora regionalnego lub na adres sigg@gpw.pl
Na początku rejestruje się nauczyciel poprzez stronę: sigg.gpw.pl. Po rejestracji nauczyciel loguje się na konto i dodaje nazwy zespołów. Następnie rejestrują się uczniowie poprzez tą samą stronę: sigg.gpw.pl.
Na platformie GPWtr@der można składać zlecenia: PKC, Limit, Stop limit, Stop loss oraz warunki dodatkowe do zleceń. Szczegóły i opis zleceń znajdują się w Instrukcji Obsługi. Należy pamiętać, że transakcje na platformie GPWtr@der są uzależnione od kursu i wolumenu transakcji na rynku rzeczywistym. Zlecenia realizowane są w oparciu o rzeczywiste transakcje z rynku realnego. Oznacza to, że złożenie zlecenia kupna np. PKC na 100 akcji zostanie zrealizowane (oczywiście przy założeniu, że inwestor posiada na rachunku odpowiednie środki finansowe na pokrycie zlecenia), po przeprowadzeniu transakcji (jednej lub kilku/kilkunastu) o łącznym wolumenie wynoszącym co najmniej 100 sztuk. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której na rzeczywistym rynku nie zawarto żadnej transakcji, ale w arkuszu zleceń są oferty kupna i sprzedaży. W tej sytuacji nie istnieje możliwość realizacji transakcji na platformie demo. Zlecenie zostaje zrealizowane dopiero po ziszczeniu się 2 warunków: ceny oraz wolumenu.
Zlecenia w systemie GPWtr@der realizowane są w oparciu o warunek ceny oraz wolumenu. Oznacza to, że inwestor może kupić np. 25 kontraktów na akcje, tylko w sytuacji gdy na rzeczywistym rynku dojdzie do transakcji. Po złożeniu zlecenia na platformie demo system dokonuje sprawdzenia, czy na rzeczywistym rynku limit oraz wolumen złożonego zlecenia pozwala na jego realizację. Jeżeli nie, to zlecenie czeka na realizację.
W celu kupna (zajęcia pozycji długiej) np. 2 kontraktów terminowych inwestor klika Najlepsze S (czyli najlepszą ofertę sprzedaży). Po kliknięciu inwestor dokona nabycia 2 kontraktów (otworzy pozycję długą). Gdyby inwestor kliknął Najlepsze K to sprzedałby 2 kontrakty (otworzyłby pozycję krótką). Obydwa przypadki zostaną zrealizowane po ziszczeniu się 2 warunków: ceny oraz wolumenu z rynku realnego.
Aby zająć pozycję należy wybrać instrument, wypełnić formularz zlecenia i wpisać interesujący nas poziom cenowy, po którym chcemy kupić bądź sprzedać akcje lub kontrakt. Po akceptacji (kliknięcie w Zatwierdź Zlecenie), zlecenie oczekuje na realizację. Jeśli złożymy zlecenie kupna np. z limitem 2500 pkt. to zostanie ono zrealizowane w momencie, gdy na rynku realnym dojdzie do transakcji na poziomie 2500 pkt.
Zlecenie Stop loss zawiera limit aktywacji zlecenia bez określonego limitu ceny. Zlecenie STOP LOSS może być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych, za wyjątkiem fazy otwarcia oraz dogrywki. Nie jest możliwe złożenie zlecenia STOP LOSS z warunkiem Ważne na Zamknięcie oraz Ważne na Fixing. Zlecenie STOP loss podlega aktywacji, jeżeli kurs ostatniej transakcji jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna), albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji. W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji zlecenia STOP LOSS musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej, a w przypadku gdy na danej sesji nie zawarto żadnej transakcji - od kursu odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych.
Nie. Zlecenie stop loss można składać jako osobne zlecenie. Jeśli inwestor zajmie pozycję (np. długą) to może złożyć stop loss, jako drugie zlecenie
Tak ale pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających otwarcie nowej pozycji. W przypadku próby odwrócenia np. pozycji krótkiej na długą, nie posiadając środków na depozyt zabezpieczający, system nie dokona transakcji.
Wszystkie pozycje, których depozyty będą niższe od wymaganych depozytów minimalnych zostaną zamknięte na otwarciu kolejnej sesji, po kursie otwarcia. W sytuacji gdy nie będzie znany kurs otwarcia, system zamknie pozycje po ostatnim kursie rozliczeniowym (z poprzedniej/poprzednich sesji). Jeżeli inwestor posiada tylko i wyłącznie pozycje zagrożone (czyli z brakującym depozytem zabezpieczającym) i nie dokona samodzielnie sprzedaży, wówczas system zamknie wszystkie stratne pozycje. Nie jest istotne, czy inwestor posiada jeden, czy więcej kontraktów terminowych na ten sam instrument. W procesie zamykania nie jest również brana pod uwagę kolejność oraz kurs otwarcia poszczególnych pozycji. Jeśli inwestor będzie posiadał np. 10 kontraktów na akcje i na koniec sesji okaże się, że poziom depozytu spadł poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego (można to sprawdzić w zakładce rachunek), system zamknie wszystkie posiadane 10 kontraktów na akcje. Nawet najmniejsza brakująca kwota może doprowadzić do zamknięcia pozycji. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na poziom depozytów i zarządzanie nimi
Tak, w tej edycji zostanie udostępniona mobilna wersja gry.
Nie. Przedstawiane na platformie demo kursy pochodzą z realnego rynku. Należy pamiętać, że transakcji dokonuje się w oparciu o rzeczywiście zawarte na realnym rynku transakcje. Trzeba pamiętać również o różnicach pomiędzy rynkiem realnym a wirtualnym.
Platforma demo, podobnie jak realny rynek, podlega procesowi równania do rynku. Oznacza to, że po zakończeniu każdej sesji giełdowej następuje rozliczenie posiadanych na rachunku otwartych pozycji. Informacja o końcowym stanie rachunku zostaje podana około godziny 20:00.
Zlecenia na platformie demo można składać przez całą dobę.
Rywalizacja trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:45 do 17:05.
Zlecenie na platformie demo można złożyć w następujących miejscach:
a) Przycisk Szybkie Zlecenie w widoku głównym
b) W polu Pozycje Otwarte
c) W polu Ulubione, klikając w kurs Kupna lub Sprzedaży
d) W zakładce Rachunek
e) W zakładce Notowania
Tak. Wystarczy wejść do zakładki Zlecenia Oczekujące i można dokonać modyfikacji bądź anulować złożone zlecenie.
Pamiętajmy, że system demo pobiera prowizje za zrealizowane transakcje, stąd stopa zwrotu pokazywana jest już po uwzględnieniu pobranej prowizji.
Nie. System działa w oparciu o rzeczywiste dane i na bieżąco dokonuje przeliczenia wartości portfela. Zdarzają się sytuacje, w których pokazywana stopa zwrotu może być bardzo różna od tej, którą użytkownik widział dzień wcześniej po zamknięciu sesji. Jest to tylko tymczasowo pokazywane. Po rozpoczęciu sesji system prawidłowo nalicza zyski i straty.